Từ chối bảo hành

Chúng tôi sẽ áp dụng từ chối bảo hành và chuyển sang hình thức dịch vụ có thu phí trong những trường hợp như sau.